Komite Olahraga dan Seni

Manajer Komite          : Raihana Sarah Rahmahadi

Staff Ahli                    : Fidelia Indah Puspita Dewi

Staff                           :

  • Asta Said Mahanani
  • Medina Hayati
  • Zakiya Ali
  • Hafidzurroyyan
  • Kanthi Tresnaning Widhi
  • Taufik Hidayat